Theaterfanfare Kunst voor het Volk

Privacybeleid

Kunst voor het Volk vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens veilig zijn. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de geldende wetten en regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we:

 • je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. We leggen in de volgende paragrafen verder uit wat dat betekent;
 • alleen de persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben. Als we bijvoorbeeld geen adres van je nodig hebben, dan vragen we daar ook niet om en slaan we het dus ook niet op;
 • je uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je gegevens veilig zijn;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonsgegevens van leden

Geen vereniging zonder leden. Als je (ere)lid bent van Kunst voor het Volk, vragen we een aantal gegevens van je, zodat we je gewoon bij je naam kunnen aanspreken, contact met je kunnen onderhouden en onze verenigingsadministratie kunnen bijhouden. En als je bijvoorbeeld jarig bent of een jubileum in de vereniging viert, dan schenken we daar aandacht aan.

De gegevens die we daarvoor van je vragen op ons lidmaatschapsformulier zijn:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Datum ingang lidmaatschap

We slaan deze gegevens van je op voor de genoemde doelen zolang je lid bent van Kunst voor het Volk. Deze gegevens zijn in die periode ook beschikbaar voor andere leden, zodat leden elkaar kunnen bereiken. Als je onverhoopt besluit je lidmaatschap te beëindigen, dan bewaren we je gegevens nog maximaal vijf jaar.

Daarnaast bewaart en publiceert Kunst voor het Volk foto- en videomateriaal van repetities, optredens en andere activiteiten waarop leden zijn afgebeeld. We gebruiken dit materiaal om een beeldarchief op te bouwen van het orkest en om de buitenwereld te kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen. Dit archiefmateriaal bewaren we in principe zonder einddatum.

Persoonsgegevens van vrienden / donateurs

Donateurs / vrienden van Kunst voor het Volk zijn belangrijk voor onze vereniging. Als je onze vriend bent, vragen we een aantal gegevens van je, zodat we je kunnen aanspreken, contact met je kunnen onderhouden over bijvoorbeeld onze concerten, en onze verenigingsadministratie kunnen bijhouden.

De gegevens die we daarvoor van je vragen op onze inschrijfformulieren zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum ingang donateurschap

We slaan deze gegevens van je op voor de genoemde doelen zolang je donateur / vriend bent van Kunst voor het Volk. Als je onverhoopt besluit je donateurschap te beëindigen, dan bewaren we je gegevens nog maximaal één jaar.

Persoonsgegevens van abonnees nieuwsbrieven

Met onze nieuwsbrief houden we onze fans op de hoogte van concerten en ander nieuws. Om dat te kunnen doen vragen we een aantal gegevens van je als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, namelijk:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

We slaan deze gegevens op voor het genoemde doel zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens van concertbezoekers

Als je kaarten koopt voor onze (theater)concerten, dan moeten we die kaarten bij je kunnen afleveren en contact met je kunnen opnemen als er belangrijke wijzigingen zijn rond het concert. Daarom kunnen we bij de aankoop een aantal gegevens van je vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Soms hebben we concerten waarbij we ook een maaltijd aanbieden. In dat geval kun je eventuele dieetwensen aan ons doorgeven, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

We bewaren al deze gegevens tot maximaal één jaar na het betreffende concert en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Daarnaast bewaart en publiceert Kunst voor het Volk foto- en videomateriaal van optredens. Daarop zijn soms ook concertbezoekers afgebeeld. We gebruiken dit materiaal om een beeldarchief op te bouwen van het orkest en om de buitenwereld te kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen. Dit archiefmateriaal bewaren we in principe zonder einddatum.

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers of betaalde (inhuur)krachten

Kunst voor het Volk verwerkt persoonsgegevens van klanten of leveranciers om de administratie bij te houden, contact te onderhouden en (financiële) afspraken uit overeenkomsten na te kunnen komen. We kunnen daarvoor de volgende gegevens vragen:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

We bewaren de gegevens voor de genoemde doelen tot maximaal één jaar na de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Persoonsgegevens van belanghebbenden

Om contact te kunnen onderhouden met belanghebbenden en hen te informeren over onze activiteiten, bewaren we de volgende persoonsgegevens van belanghebbenden:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

We bewaren deze gegevens zolang je gezien wordt als belanghebbende van Kunst voor het Volk.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van kaartverkoop voor concerten;
 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kunst voor het Volk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens muziekvereniging Kunst voor het Volk van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.